Frederico Goncalves
Doc. MUDr., PhD.

1980-1986 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
1989 atestácia I. stupňa v odbore urológia
1993 atestácia II. stupňa v odbore urológia
1999 PhD. v študijnom odbore chirurgia – špecializácia urológia
2002 menovaný docent pre odbor chirurgie na Urologickej klinike LFUK Bratislava
1986-2013 asistent resp. docent na Urologickej klinike LFUK Bratislava

Publikácie a citácie:

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 140):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (10)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (38)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (11)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (22)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (24)
AFK Postery zo zahraničných konferencií (4)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (2)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (8)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3)

Štatistika ohlasov (250):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (76)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (4)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (53)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (115)
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)

E-mail: goncalves@cuimed.sk

online objednanie: ambulancia Strečnianska / ambulancia Tomášikova