Oznam

Vážení klienti,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 1.7.2015 je na všetkých ambulanciách spoločnosti CUIMED, s.r.o. so sídlom Kovácsova 362/123, 851 10 Bratislava, IČO: 36 284 912, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 39742/B (ďalej len „ambulancie CUIMED“) zavedená služba elektronického manažmentu klienta, ktorej cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie úkonov v súvislosti s manažmentom klienta v dôsledku čoho sa skráti čas, ktorí pacienti strávia čakaním na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a s ňou súvisiacich úkonov.

Za účasť na programe elektronického manažmentu klienta sa od 1.7.2015 uhrádza registračný poplatok nasledovne:

• 20 EUR/12 mesiacov
• Registračný poplatok nehradia:
• Držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP)
• Pacienti s nádorovým urologickým ochorením
• Externí pacienti len na operačný resp. endoskopický zákrok
• Registračný poplatok je platný 12 mesiacov odo dňa úhrady príslušnej čiastky.
• Registračný formulár Vám radi poskytneme na ambulanciách CUIMED alebo si ho stiahnite na webovej stránke www.cuimed.sk.
• Príslušnú čiastku registračného poplatku je možné uhradiť osobne na ambulancii CUIMED v deň vyšetrenia hotovostnou platbou.
• Po uhradení registračného poplatku obdržíte na ambulancii CUIMED registračnú kartu.
• Registračná karta slúži na rýchlu identifikáciu na ambulancii a oprávňuje jej držiteľa na využívanie služieb elektronického manažmentu pacienta vo všetkých ambulanciách CUIMED.
• Úhradou registračného poplatku klient neplatí za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko táto je v rozsahu krytom verejným zdravotným poistením hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou. Klient nezaplatením registračného poplatku nestráca nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je krytá verejným zdravotným poistením podľa zdravotného stavu a zdravotnej indikácie. Dôsledkom nezaplatenia registračného poplatku bude skutočnosť, že klientovi nebude môcť byť poskytnutá služba komplexného elektronického manažmentu klienta v ambulanciách CUIMED.

Veríme, že zavedenie elektronického manažmentu klienta prispeje k vyššiemu komfortu poskytovaných služieb a Vašej spokojnosti.

Kolektív CUIMED